MagnetisMM-studier arbetar med att upptäcka potentiella behandlingsalternativ

Du behöver inte ta dig an multipelt myelom ensam

Vi vet att det krävs ett fungerande stödsystem för att kunna ta sig an multipelt myelom. Och vi finns här för att hjälpa dig att hitta ett sätt att bekämpa multipelt myelom tillsammans med dig.

MagnetisMM kliniska forskningsstudier kommer att utvärdera säkerheten och effektiviteten hos ett studieläkemedel hos personer som drabbats av multipelt myelom. Deltagande i en studie är ett viktigt och personligt beslut. Vi vill att du ska vara medveten om att vi kommer att följa dig varje steg på vägen.

Deltagande i dessa studier

Varje MagnetisMM-studie kommer att ha egna unika krav för vilka som får delta (kvalificeringskriterier). 

 

Kraven kan omfatta ditt stadium av multipelt myelom samt eventuella tidigare behandlingar som du kan ha genomgått. 

 

Du kan prata med studieläkaren för att få reda på vilken studie som kan vara rätt för dig.

Feltillstånd

Multipelt myelom

tooltip3

Sjukdomen, störningen, syndromet eller skadan som studeras. 

Ålder

Över 18 år

tooltip3

Den ålder en person måste ha för att kunna delta i minst en av studierna inom detta program.

Kön

Man eller kvinna

tooltip3

Det kön en person måste tillhöra för att kunna delta i minst en av studierna inom detta program. Kön är en persons fysiska klassificering vid födseln. Med könsbaserad valbarhet avses inte personens upplevda könsidentitet

Denna information är en sammanfattning av lämplighetskriterierna för alla studier inom detta program. Varje studie kommer att ha egna unika krav för vilka som får delta (kvalificeringskriterier). Mer information om kraven för en studie som aktivt söker deltagare ges på studiens webbsida nedan. Endast forskningsstudiens personal kan avgöra om du är kvalificerad att delta i studien.

Recruitment paused

MagnetisMM kliniska forskningsstudier

Rekryterar

MagnetisMM-7 – för deltagare med nydiagnostiserat multipelt myelom som är MRD-positivt (kvarvarande tumör) efter autolog stamcellstransplantation (ASCT)

En fas 3-studie av studieläkemedlet jämfört med ett jämförelseläkemedel på patienter med nydiagnostiserat multipelt myelom som är MRD-positiva efter att ha genomgått ASCT.

Om multipelt myelom

Multipelt myelom är en typ av blodcancer som har sitt ursprung i benmärgen. Multipelt myelom uppstår då friska plasmaceller förändras och börjar växa i snabb takt.

  • Onormala plasmaceller (myelom eller cancer) tränger bort och/eller förhindrar bildandet och tillväxten av friska plasmaceller och andra celler i benmärgen
  • I likhet med friska plasmaceller bildar myelomceller antikroppar, men dessa antikroppar fungerar inte som de ska, vilket minskar kroppens förmåga att bekämpa infektioner
  • Onormala plasmaceller ansamlas även i skelettet och organen, vilket gör det svårt för dem att fungera ordentligt

Om studieläkemedlet

MagnetisMM-studierna utvärderar säkerheten och effektiviteten hos studieläkemedlet, som ges som en subkutan injektion. Vid subkutan injektion förs en nål in under huden för att tillföra studieläkemedlet.

 

Studieläkemedlet förmodas fungera genom att sammanlänka vissa immunsystemceller, så kallade T-celler, med myelomceller. Genom att sammanlänka dessa celler aktiveras immuncellerna och kan döda myelomcellerna.

Vikten av representation

Mångfald bland studiedeltagare är viktigt för att förstå om potentiella behandlingar fungerar hos alla typer av personer. Ras, etnicitet, ålder och kön kan påverka hur olika personer reagerar på samma behandling.


När någon grupp av personer inte är väl representerad i forskningen kan vi inte veta om studieläkemedlet kan fungera korrekt för alla de personer som det är avsett att hjälpa. 


Genom deltagande i en studie hjälper du till att representera både samhället som helhet och alla personer som drabbats av multipelt myelom.

sv_SESV-SE